Skip to content

Aktsomhetsvurdering

Hva er en Aktsomhetsvurdering?

En aktsomhetsvurdering er en vurdering av om en person eller virksomhet har opptrådt på en forsvarlig måte og har også sammenheng med tradisjonell risikostyring.

Aktsomhetsvurderinger er relevant i mange sammenhenger som for eksempel innenfor arbeidsrett, erstatningsrett, kontraktsrett, miljørett mm. En aktsomhetsvurdering vil typisk se på om den aktuelle personen eller virksomheten har handlet i tråd med de kravene som stilles til dem. Dette kan være krav til faglig kompetanse, tilrettelegging av arbeidsplassen, overholdelse av avtaler, lover, regler og bransjespesifikke normer eller standarder.

Due-diligence-process-and-supporting-measures_mx1qfm

I forhold til Åpenhetsloven ser man spesifikt på om virksomheten har en forsvarlig drift og systemer på plass for sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele siden leverandørkjede. 

Thrust gjennomfører aktsomhetsvurderinger basert på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.