Thrust AS digitaliserer næringslivets behov for analyse, kartlegging og handlingsplaner knyttet opp mot FNs bærekraftsmål, klimaregnskap, Åpenhetsloven og kommunikasjon knyttet til hele verdikjeden. Thrust AS har senior-kompetanse innen digital utvikling, grønn vekst, bærekraft og finans.
Digitaliseringsverktøyet kaller vi ThrustWare.

Bærekraft og Vesentlighetsanalyse

ThrustWare sørger for forankring av bærekraftsmål hos eiere, styret, ledelse og medarbeiderne i organisasjonen. Gjennom involvering skapes eierskap til strategier og definering av tiltak i hele virksomheten.

ESG og Klimaregnskap

ThrustWare skaper forståelse og motivasjon for klimaregnskap- og gir forslag til konkrete og målbare tiltak. CO2 kalkulator som gjør dere i stand til å planlegge for å minimere utslipp og redusere forbruk. Dette bidrar også positivt til økonomisk vekst.

Åpenhetsloven og Aktsomhetsvurderinger

ThrustWare gir selskapet intuitive bidrag som setter dere i stand til å dokumentere krav gitt i Åpenhetsloven. Dokumentasjonen styrker deres posisjon i eksisterende- og nye markeder. Dere vil oppleve styrket kvalitet i anbudsprosesser og som en potensiell samarbeidspartner for nye kunder.

Kommunikasjon mot verdikjeden

Jobben er ikke gjort før den er kommunisert!

ThrustWare gir selskapet et effektivt redskap til å svare opp henvendelser knyttet til Åpenhetsloven. Selskapet bruker også denne modulen som grunnlag for ekstern og intern informasjon. Nye medarbeider, potensielle investorer og eksisterende bankforbindelser er også typiske målgrupper når dere skal kommunisere hva, hvordan, hvorfor og på hvilken måte dere jobber med de ulike områdene knyttet til en bærekraftig fremtid.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙